Algemene voorwaarden

Contactgegevens
Nina Maria de Haan
A Jacques Veltmanstraat 20-3 1065EH, Amsterdam
E ninamariadehaan@gmail.com
T (06)30714673
KVK 69425833
BTW NL216343306B01

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nina Maria.
Nina Maria heeft het recht om ten alle tijde de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

– Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
– Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of vanderden uitdrukkelijk uit.
– Op overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing. Door akkoord te gaan met een overeenkomst of bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Prijzen & betalingen
– Alle prijzen die Nina Maria hanteert zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
– De verzendkosten boven het aankoopbedrag van €130 euro zijn voor rekening van Nina Maria.
– Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Nina Maria zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Herroepingsrecht / Retourneren
Ondanks de grote zorg die Nina Maria besteedt aan de verwerking van haar producten en de verzending, is het mogelijk om de aankoop te retourneren. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u beroep doen op het herroepingsrecht door dit te kenbaar te maken via ninamariadehaan@gmail.com. Dit dient binnen 14 dagen, na het plaatsen van de bestellingen, te gebeuren.

Wanneer u gebruik maakt van het herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te worden gezonden. De bijkomende verzendkosten zijn voor rekening van de consument. Uiteraard kunnen producten alleen geretourneerd worden als ze ongebruikt, ongewassen en onbeschadigd zijn. 
Retour ontvangen artikelen (in originele staat) worden binnen 14 dagen gerestitueerd naar de bankrekening. Dit geldt niet voor de gemaakte verzendkosten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens kleine specificaties van de consument zijn vervaardigd, zoals een aangepast model.

De consument is verplicht het product aangetekend terug te zenden naar:
t.a.v. Nina Maria,  Keern 39-42, 1625 ND, Hoorn, Nederland

Ruilen
Wanneer u zich bedenkt en het aangekochte product wilt ruilen dient u dit binnen 14 dagen aan te geven via ninamariadehaan@gmail.com. Hierop gelden dezelfde voorwaarden als op het herroepingsrecht. U kunt gebruik maken van het retour zenden van het product of langs komen in het atelier. Bij deze laatste zijn geen extra kosten verbonden wanneer u kiest voor een product van dezelfde prijs. Wanneer u kiest voor een product van een lagere prijs krijgt u het resterende bedrag binnen 14 dagen teruggestort op uw bankrekening.

Levering
De levering van het online bestelde product vindt plaats binnen twee dagen nadat de betaling online is voldaan.
De bezorging van het product wordt uitbesteed aan PostNL en hierbij ontvangt Nina Maria een track & trace code.
De levering van het bestelde product vindt plaats op het, door de consument, aangegeven adres.

Nina Maria is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het foutief opgeven van het bezorgadres.
Nina Maria is niet aansprakelijk voor het niet tijdig leveren van het product.
Nina Maria is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van verzonden producten. 

Producten
Elk product is zorgvuldig met de hand gemaakt en zal daarom nooit exact hetzelfde zijn als hetzelfde product in dezelfde kleur.
Kleuren, te zien via de website of de Instagram pagina, kunnen afwijken van de originele kleuren. Wanneer u twijfelt over een kleur is het mogelijk een kleur staal aan te vragen. U bent natuurlijk altijd hartelijk welkom in het atelier om het product en de kleur te bekijken.

Garantie
Nina Maria garandeert er alles aan te doen om haar product te voldoen aan redelijke eisen met betrekking tot bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. De afnemer is verplicht om na ontvangst van het bestelde product, eventuele gebreken direct per email te melden. Dit kan door een mail te sturen naar ninamariadehaan@hotmail.com. Hierop volgt het aanbieden van een oplossing vanuit Nina Maria.

– De garantie met betrekking tot producten is niet van toepassing op defecten, veroorzaakt door de consument (of derden), om het gebrek te herstellen
– De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de consument, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Klachten
Consumenten dienen na constatering van de tekortkoming van het product, binnen 3 weken melding te maken via ninamariadehaan@gmail.com. Mocht er een klacht zijn wat geen product betreft dan hoor ik dit graag via het eerdergenoemde email adres.

Copy right content
Alle afbeeldingen en specificaties gegevens op de website én Instagram pagina zijn indicatief en gelden als benadering. De kleur van producten kan bijvoorbeeld afwijken en is geen reden tot het ontbinden van een overeenkomst of een schadevergoeding. Het is niet toegestaan om tassen na te maken en teksten of beelden te kopiëren, op te slaan of te verspreiden. Evenals deze voorwaarden zonder toestemming van Nina Maria.

Aansprakelijkheid
Nina Maria is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan voertuigen of andere objecten. Dit is uitgesloten, waaronder mede een aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook. Ook vergoeding van gevolgschades, indirecte schade en/of financiële schade is uitgesloten.

Overmacht
Wanneer Nina Maria ten gevolge van overmacht geen product kan leveren is zij niet aansprakelijk. Omstandigheden die onder overmacht vallen zijn te herleiden naar een niet alledaagse, ‘vreemde’ oorzaak en betreffen o.a. atakingen, overheidsmaatregelen, ziekte, storingen, problemen omtrent (vertraagde)levering.
Waar mogelijk zullen Nina Maria verplichtingen worden opgeschort, waar nodig gedeeltelijk of volledig ontbonden. In geen geval is Nina Maria verantwoordelijk voor een schadevergoeding of een eventuele boete.

Privacy
Wanneer u een bestelling plaatst, heeft Nina Maria je naam, emailadres, adres- en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van de status van je bestelling op de hoogte te houden. Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Je adresgegevens worden alleen aan derden die betrokken zijn bij het afhandelen van je bestelling (zoals PostNL) doorgegeven.

Eigendom
Nina Maria blijft eigenaar van het product zolang de afnemer nog niet aan de volledige (betaal)plicht, binnen de overeenkomst, heeft voldaan. Nina Maria, of een door Nina Maria aan te stellen derde, heeft toestemming van de afnemer om in alle gevallen waarin Nina Maria haar eigendomsrechten wil uitoefenen, de plaatsen te betreden waar haar producten zich bevinden al dan niet mee te nemen.